دو تک آهنگ مخصوص

Shooting Star

معنیییی

سیسییسیسیسی

Down On My Knees

معنییییی

من یک نسکافه دیگر نوشیدم
در زیر باران نوشیدم
تعداد زیادی سیگار می کشم
لطفا دوباره برگرد
من احساس یک بازنده را دارم
آه ، همه ی روزها و شب ها
در پیاده رو قدم می زنم
و نمی توانم چراغ ها را ببینم

آه ، عزیزم ، برای من فرقی قائل شو – عزیزم برگرد پیش من
تمام چیزهایی را که می خواهی – بدست می آوری فقط برای رهایی
تا هروقت تو بخواهی – من صبر خواهم کرد ، تو اینها را نمی بینی
عزیزم ، عزیزم ، عزیزم

عشق همانند رودخانه ای تنها و بیکس است
عشق همانند ویالن است
تو بر روی الماس های من می خوابی
من در زیر باران
ما هردو به ستارگان همانندی نگاه می کنیم
ولی تو اینجا با من نیستی
تمام عکس ها یک داستان دارند
فقط خاطرات

آه ، عزیزم ، برای من فرقی قائل شو – عزیزم برگرد پیش من
تمام چیزهایی که تو می خواهی – بدست می آوری فقط برای رهایی
!تا هروقت تو بخواهی – من صبر خواهم کرد ، تو اینها را نمی بینی
عزیزم ، عزیزم ، عزیزم

آه ، عزیزم ، برای من فرقی قائل شو – عزیزم برگرد پیش من
تمام چیزهایی که تو می خواهی – بدست می آوری فقط برای رهایی
!تا هروقت تو بخواهی – من صبر خواهم کرد ، تو اینها را نمی بینی
عزیزم ، عزیزم ، عزیزم

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا