سال اژدها – ۲۰۰۰

China In Her Eyes

چین در چشمان او

پشت خورشید – کسی را پیدا کردم – زن چینی من – آه نه
او ابر را رنگ میکند – هر روز – دختر چینی من نرو
آه نمیتوانم, آه نمیتوانم, آه نمیتوانم اعتنا نکنم
که چطور نگاهم میکند
آه نمیتوانم, آه نمیتوانم, آه نمیتوانم چیز بیشتری به او بدهم
مگر فقط قلبم را او سرنوشت من است.
چین درچشمانش است – نمیبینی؟
چین در چشمانش – حس نمیکنی؟
چین در چشمانش – یک لبخند مرموز
آه نمیبینی؟ این من و تو هستیم – زن چینی من, آه نه
آنقدر دلم برایت تنگ میشود که نمیتوانم رهایت کنم – دختر چینی من نرو
پشت آن چشمان قهوه ای مرموز است او – زن چینی من آه نه
انگار خواب میبینم که ماه سبز شده است- دختر چینی من نرو
باور میکنم,  باور میکنم,  باور میکنم,  پرواز میکنم
از عشق برایت مینوسم
ومنتظر میمانم و میمانم تا در آسمان گل رزی ببینم
دلم را با خود ببر, چه چاره کنم؟

Don't Take Away My Heart

قلبم را با خودت نبر

قلبم را به هیجان آور،روحم را به هیجان در آور
اوه عزیزم کنترلت رو از دست نده

پوستم را به هیجان در آور،مغزم را به هیجان در اور
اوه عزیزم دوباره مرا ترک نکن
مهم نیست که چه کاری مکینم …این کار را فقط برای تو میکنم
عشق تا ابد میماند
تو جزئی از منی ،کور نیستم که نبینم
با هم خواهیم ماند

قلبم را با خود نبر
قلبم را نشکن و جدا نشو
من درست در کنار تو خواهم بود
قلبم را با خود نبر
آن را نشکن و جدا نشو
وقتی که قلبم میتپد…اووه این واقعیت دارد

چرا قول میدهی ؟چرا قول میدی عشق من …نگو که تمام شده
چرا قول میدی چرا قول می دی ؟من عاشق تو خواهم ماند
زندگیم را به هیجان در آور ذهنم را به هیجان در آور
شماره ی بهشت را دوباره به من بگو
شب من را به هیجان اور اوقات مرا به هیجان در آور

تو همیشه در فکر منی
چطور اینگونه دوستت دارم؟نمیتوانم بگذارم بروی
رویاها برای هیمشه باقی میمانند
طوری که تو امشب به نظر می رسی زندگیم را روشن می کند
بیا با هم بمانیم
من میمانم…میروم…؟اوه عزیزم بگذار بدانم
میمیرم …میدزدم ..اگر عشق تو واقعی باشد عزیزم

It's Your Smile

این خنده ی توست

تمام شب گریه میکنم فقط به خاطر تو
اشک هایم خشک میشود آری
اما بدون تو حتی یک روز هم زنده نمی مانم
همیشه در قلب منی قسم میخورم
صدایم که کنی می آیم
اما بدون تو حتی یک شب هم زنده نمی مانم
قول می دهم که به آسمان برسم
تو که بخواهی عزیزم میمیرم
آه عزیزم فقط بخاطر تو زنده ام
این خنده ی توست که تپش قلبم را بالا میبرد
این خنده توست و همیشه می ماند
می دانم که مال منی
این خنده توست هرگز رهایتذ نمیکنم
این خنده توست که میشه بر لب داری
می دانم که مال منی
تو برایم نشان همه چیزی
هر روز یک رازی تو
و بدون تو حتی یک روز هم زنده نمی مانم
و هر روز یک روز توست
و من خوابم نمیبرد میترسم که بروی
عشقم نمیگذارم از پیش چشمانم دور شوی
و قول میدهم برایت ستاره ای بگیرم
از کوه بالا بروم حتی اگر خیلی دور باشد
آه عزیزم فقط بخاطر تو زنده ام

Cosmic Girl

دختر کیهانی
قلب اقیانوس به من گفت که تو تنها فرد هستی
تو مثل گل رزی در برف محتاج خورشیدی
وقلب من می گرید , وقت مردن عشق تو
چه کنم؟
دلم آتش گرفته و بی قرارم
ما بیشتر از دو نفریم
تو دختر کیهانی منی, تو در ذهن منی
و دختری مثل تو , سخت پیدا می شود
تو دختر کیهانی منی, از رنگین کمان دوم
تا نهایت می روم و برمیگردم, به دنبال تو
آه دختر کیهانی من , بیا اینجا عشق من
هرگز از تو جدا نمی شوم
آه دختر کیهانی, به من کمی مهلت بده
به خدا که همیشه در ذهن منی
تو مثل آفتابی و من ابر باران را با بوسه کنار می زنم
بدان که دلم برایت تنگ شده عزیزم , مگر نمی شود دوست هم باشیم؟
بیا باهم بمانیم اینجا و برای همیشه
این برای من خوبست < برای تو هم خوبست
قلب اقیانوس همیشه در تلاطم است
چه کنم؟

After Your Love Is Gone

بعد از تو عشق خواهد رفت

اوه تو شروع به بازی می کنی ، بازی می کنی ، به روح من ضربه می زنی
هفت روز و هفت شب بدونه کنترل اوه هر روز هر شب تنها بودم

وقتی تو پیشم نیستی
دختر – باید به صدای قلبم گوش می دادم
دختر – باید به عقل خودم گوش می کردم
وقتی تو به من میگی ، من رها میکنی و تسلیم میشی
می تونیم بازم دوست باشیم ؟
اوه بعد از تو عشق خواهد رفت ، نمی دونم به کجا تعلق دارم
وقتی تو در کنارم نیستی ، در کنارم
من می میرم ، گریه می کنم عزیز
اوه تو شروع به بازی می کنی ، بازی می کنی با عشق بازی می کنی
تو می توانی دور شی ولی نمی تونی مخفی بشی

هرطور هرجا من آنجا خواهم بود
چون تو برای من اولین هستی
چون من قلبمو به تو دادم – دختر
تو می دونی که می خوام برات بمیرم
و وقتی تو به من میگی ، من رها میکنی و تسلیم میشی
سرنوشت ام رو می بازم
بعد از توعشق خواهد رفت – نمی دونم به کجا تعلق دارم
وقتی تو در کنارم نیستی ، در کنارم
من می میرم ، گریه می کنم عزیز
اوه بعد از تو عشق خواهد رفت

اوه عزیزم من خیلی تنهام
وقتی تو در کنارم نیستی ، این است بیخودشدگی
من می میرم ، گریه می کنم عزیز
بعد از توعشق خواهد رفت – نمی دونم به کجا تعلق دارم
وقتی تو در کنارم نیستی ، در کنارم
من می میرم ، گریه می کنم عزیز
اوه بعد از تو عشق خواهد رفت

اوه عزیزم من خیلی تنهام
وقتی تو در کنارم نیستی
، این است بیخودشدگی
من می میرم ، گریه می کنم عزیز

Girl Out Of My Dreams

تو رویا نیستی دختر

رویایی که با پول نمیشود خرید
خیلی راحت دست در دست بودیم ، اما حالا رفته ای ، آیا برای همیشه؟
عشق برای من بازیچه نیست
دیگر تقلب نکن ، بازی تمام شده ، آیا برای همیشه؟

آه فکر می کردم که تو رویا نیستی دختر
آه عزیزم ، حالا انگار پیش تو هستم
تو همانی که عشق را ترک می کند و از من میگذرد
آیا بازی تمام شده؟ باید قبول کنم

آه دختر ، چرا نظرت عوض شد؟
چاره ای پیدا می کردیم ، اما چرا رفتی ، آیا برای همیشه؟
عشق از چشم های من زل زده؟
از این بهشت نرو ، بازی تمام شده ، آیا برای همیشه؟
قلبم را نرنجان

باید قبول کنم ؟ باید قبول کنم

My Lonely Girl

دختر تنهای من

آه عشق رنگ ندارد ، عشق احساس است
و مثل یک بهشت است برای من
و عشق ، پاسخ تمام سوالات توست
عشق مثل ابدیت است
تا ابد دوستت دارد
و دلم برای قلب تنهایت تنگ می شود
آه عزیزم ، آیا با هم می مانیم ؟ پیوندمان را پار نمی کنی؟

ای دختر تنهای من
آه ای قلب های تنها و خاطرات تنها
تو تقدیری
تو دختر تنهای منی
ای دختر تنهای من ، عشق من ، بیا اینجا
من فقط به خاطر تو اینجا هستم
ای دختر تنهای من ، از نو شروع می کنیم
تو بهشتی ، به خدا راست می گویم

عشق دلیل زنده بودن من است
گاهی تنها و گاهی در رنج
عشق با همه سوالات آدم غریبه است
عشق همیشه یک شکل نیست
عشق مثل اقیانوس است
می تونی فرار کنی اما نمی شود از دستش پنهان شوی

بزرگترین دلبستگی است ، نور را نمیبینی عزیزم؟
تو مثل اکستر ستاره هایی
و من هرگز – هرگز رهایت نمی کنم

No Face No Name No Number

نه شکلی ، نه اسمی ، نه شماره ای

عشق مثل اقیانوسی است که در دلدادگی می شوزد
وقتی می روی ، می روی ، می روی ، آه نه
ببین که دلم آتش می گیرد ، وقتی شب صبح می شود
می روم، می روم ، می روم ، آه نه
عزیزم دوستت خواهم داشت
هر شب و هر روز عزیزم تو را خواهم بوسید
اما باید بگویم

نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
عشق تو مثل رعد و برق است
می رقصم در آتشی که در قلبم گرفته
نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
آه دختر من شکارچی نیستم
عشق تو مثل آرزویی است که از روحم سر می کشد

نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
آه عشق مثل رعد و برق است
آه عشق مثل بهشت است ، کمیاب
نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
من شکارچی نیستم دختر
عشق تو مثل رودی در ذهنم جاریست

ببین رویا هایت پرواز می کنند ، رویا ها هرگز نمیمیرند
نمیروم ، نمیروم ، نمیروم ، آه نه
چشم هایت قصه می گویند ، نگران نباش عزیزم
وقتی می روی ، می روی ، می روی ، آه نه
چون همیشه دوستت دارم عزیزم
برای همیشه ، و روزی
اما باید بگویم تو را می بوسم

نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
عشق تو مثل رعد و برق است
می رقصم در آتشی که در قلبم گرفته
نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
آه دختر من شکارچی نیستم
عشق تو مثل آرزویی است که از روحم سر می کشد

نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
آه عشق مثل رعد و برق است
آه عشق مثل بهشت است ، کمیاب
نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
من شکارچی نیستم دختر
عشق تو مثل رودی در ذهنم جاریست

نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
عشق تو مثل رعد و برق است
می رقصم در آتشی که در قلبم گرفته
نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
آه دختر من شکارچی نیستم
عشق تو مثل آرزویی است که از روحم سر می کشد

نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
آه عشق مثل رعد و برق است
آه عشق مثل بهشت است ، کمیاب
نه شکلی نه اسمی نه شماره ای
من شکارچی نیستم دختر
عشق تو مثل رودی در ذهنم جاریست

Can't Let You Go

رهایت نمی کنم

تو به هیچ کس نیاز نداری
وقتی دلگیر و این قدر تنهایی
و تلفن هم نداری
کسی به خانه ات نمی تواند زنگ بزند عزیزم
آه ، بگو که به من نیاز داری
تا من به سویت برگردم
و من در کنارت بمانم ، آری
من دلقک تو هستم ، بانوی من

رهایت نمی کنم ، خیلی نیازت دارم
رهایت نمی کنم ، زمان ثابت می کند
رهایت نمی کنم ، همیشه دلم را می شکنی

دل آسمان برای فرشته تنگ می شود
و می دانم که تو خورشیدی
اما عزیزم حالا تو رفته ای
آه عزیزم ، دلم آشیانه می خواهد
آه بگو که دلت برایم تنگ شده
من به خانه ، به سوی تو می رانم
تو قانون هایی طلایی را می شکنی
من دلقک تو هستم ، بانوی من

Part Time Lover

عاشق پاره وقت

آه همیشه و همه جا
همه ی قلبم مال تو , قسم می خورم
و اگر عشق تو خواست برود
آتشی به پا کنم که قلبم بسوزد
آه من هممه چیز می خواهم
اما نمی توانم برایت حلقه الماس بخرم
اما آرزوهایت را براورده می کنم
اما یک چیز را نمی خواهم
نمی خواهم عاشق پاره وقت تو باشم
نمی خواهم هیچ بازی احمقانه ای بکنم
آه عزیزم به من نگو پای کسی در میان نیست
نمی خواهم در عشق شیرین , شیرین, بمیرم
نمی خواهم عاشق پاره وقت تو باشم
نمی خواهم هیچ بازی احمقانه ای بکنم
نمی خواهم رفیق مخصوص تو باشم
دوباره ,دوباره, دوباره
آه شب های تنهایی و روزهای تنهایی
منتظر تماس تو هستم , آری
آه باید بمانم یا بروم؟
آه دختر می دانم که جایی هست
منتظر نباش تا ستاره ای بیافتد
آه صدبار خواستم زنگ بزنم
اما عزیزم چرا دروغ می گویی
و می خواهی بهشت مرا ویران کنی؟

Time Is On My Side

زمان به نفع من است

زمان به نفع من است

زمان به نفع من است
عشق را نمی توانیم پنهان کنیم

عزیزم تو آفتاب عمر منی
آه عزیزم تو همه چیز منی
بدون تو، آه نمیتوانم برم
ته تنها کس منی،تنها دلیل زنده بودنم
آه، عزیزم رهایت نمیکنم
به تو قول دادم، عشق این را ثابت می کند

زمان به نفع من است
امشب، شب ماست
زمان به نفع من است
عشق را نمی توانیم پنهان کنیم

تو نزدیکترین چیز به آسمانی دختر
آه عزیزم، تو همه چیز منی
بدون تو، آه جانی ندارم
تو تنها ستاره دنیای تازه منی
آه عزیزم رهایت نمی کنم
به تو قول دادم، عشقم بیشتر می شود

I'll Never Fall In Love Again

دیگر هرگز عاشق نمی شوم

بهشت مال همه است
چه پیر باشی چه جوان
عزیزم نمی شود گذشته را فراموش کرد
وقتی که در کافه شبانه او را دیدم
درست نزدیک شانزه لیزه
آنقدر غمگین بود که دلم را شکست
گفت ماشین را می برد
وتا ستاره ای ناشناخته می راند
او عاشق کس دیگری است, نه من
و می دانم اشکهایم هرگز خشک نمی شود
وقتی شنیدم که فقط گفت خداحافظ
هیچوقت که نگفتم مقصر است , در مقابل عشقم مقصر است
دیگر هرگز عاشق نمی شوم
دیگر هرگز عاشق نمی شوم
هرگز دل به کسی نمی دهم
تا آخر عمر
عزیزم دیگر هرگز عاشق نمی شوم
دیگر هرگز عاشق نمی شوم
عشق دیگری نخواهد آمد
خواهش میکنم این را بفهم دختر
برای مرد شدن باید زنی را از دست داد
گاهی فهمیدن این سخت است
او قلب مرا با خود برد و رهایم کرد
و من آنقدر خجالتی هستم که می توانم به او بگویم
که او مثل گل رزی در برف است
می خواهم آفتابش باشم
آفتاب زندگی اش
هرگز فکر نمی کردم آسمان هم بتواند حرف بزند
اما در قلبم چیز عمیقی هست
احساس خیلی عمیقی نسبت به تو
و می داننم این اشکهایم خشک نمی شود
وقتی شنیدم که فقط گفت خداحافظ
هیچوقت که نگفتم مقصر است , در مقابل عشقم مقصر است

Avec Toi

با تو

با تو ، با تو ، بانوی قلب من باش
می گریم ، می میرم ، اگر عاشقم باشی

فقط تو را می خواهم ، دوبار گفتم به تو
که مال منی بهشت من
صدای تنهایی قلبم را می شنوم
درست در چشمانت عشق دیدم
اما شاید دروغ می گویی
صدای تنهایی قلبم را می شنوم

با تو ، با تو ، بانوی قلب من باش
می خندم ، می میرم ، اگر عاشقم باشی
با تو ، با تو
تمام قلبم مال تو ، امشب
می گریم ، می میرم ، اگر ترکم کنی

تو اولینی ، تو دنیای منی
بهتر از تو پیدا نم یکنم
صدای تنهایی قلبم را می شنوم
تو عشق منی ، تو عمر منی
بدون تو دختر زنده نمی مانم
صدای تنهایی قلبم را می شنوم

قرمز ، سفید ، سبز و سیاه ، چرا همیشه غمگینم می کنی
آلف ، ب ، پ و ت همه عشقم مال تو
۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ این همه عشقم را که نمیشود نبینی؟
بگو که تا آخر عمر مال منی عزیزم
بگو ، پنهان نکن ، که واقعا عاشقم هستی
۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ این همه عشقم را که نمی شود نبینی؟

I'm Not Guilty

من بی تقصیرم

هی عزیزکم ، نمی خواهم حرف یزنم
راه رفتنت را واقعا دوست دارم
به تو دروغ نمی گویم ، راست میگویم که
اسیرت شده ام عزیزم
آه به من بگو کجا می رویم دختر
در دنیای منی تو ، روز به روز بیشتر
به تو دروغ نمی گویم ، راست می گویم
که اسیرت شده ام عزیزم
آه ، حس می کنم تپش قلبت راست باشد
و من خیلی عاشقت شده ام
ریتم عشق را حس نمی کنی؟
عزیزم نگاه کن ، فقط به خاط من ، آسمان بالا را

من تقصیر ندارم ، من بی تقصیرم عزیزم
به خاطر مهتاب
به من بگو ، به من بگو عزیزم ، که این شب ، شب توست
عزیزم آسمان را نشانم بده باز ، دوباره
من تقصیر ندارم ، من بی تقصیرم عزیزم
به خاطر مهتاب
امشب احساسش می کنی ، می کنی ، می کنی؟
آه می خوام عشق بازی خوبی بکنم با تو

هی عزیزکم ، تنها هستی؟
راهی نیست تا خانه من
به تو دروغ نمی گویم ، راست می گویم
که اسیرت شده ام
آماده ای برای این بازی؟
عشقت را نشان می دهم ، این دفعه فرق می کند
به تو دروغ نمی گویم ، راست می گویم
که اسیرت شده ام عزیزم
آه حیس می کنم تپش قلبت راست باشد
و من خیلی عاشقت شده ام
ریتم عشق را حس نمی کنی؟
عزیزم نگاه کن ، فقط به خاطر من ، آسمان بالا را

Fight For The Right Love

برای عشق واقعی مبارزه کن

عشق کورت می کند عزیزم، آن قدر کور که نبینی
من و تو را فریب می دهد
دروغ می گوید، آه حرف هایش را باور نکن ، آه نه
وقتی خدا حافظی می کند، دلت را می شکند
به خدا دوستت دارم، عشق تو فراموش نشدنی است
عشق فریبت می دهد عزیزم
آه هر روز بیشتر دوستت دارم
عزیزم بیا به آغوشم

آه عزیزم، برای عشق واقعی مبارزه کن
عزیزم برای دلت مبارزه کن
هیچ چیز نمی تواند در دنیا ما را از هم جدا کند
عزیزم برای عشق واقعی مبارزه کن
عزیزم برای زندگی ایت مبارزه کن
هیچ چیز تغییر نمی کند مگر قوت ماندن
عزیزم برای عشقت مبارزه کن
مبارزه کن برای عشقت

اگر دیوار می توانست حرف بزند، به تو میگفت
که فراموشت می کند، غمگینت می کند
آه عزیزم، اشک های من دروغ نمی گویند، اگر مال من باشی
همه ابر ها را برایت کنار میزنم، آفتاب می آورم
به خدا دوستت دارم هرگز رهایت نمی کنم
و می دانی که عشقم روز به روز بیشتر می شود
عزیزم بیا به آغوشم

برای عشق واقعی ات مبارزه کن
برای دلی که لیاقت دارد مبارزه کن
می دانم در چه خیالی هستی
آه برای عشقت مبارزه کن، برای دلت مبارزه کن
عزیزم از من جدا نشو

Walking In The Rain Of Paris

قدم زدن زیر باران پاریس

آه عزیزم، می گویم هرگز نمی گویم (امشب، امشب)
می دانم که تو لیاقت آنچه فقط با عشق می آید داری (امشب، امشب)
و این آخرین باری است که دنبالت می آیم فرشته (آه فرشته، آه فرشته)
این آخرین باری ست که صدایت می کنم

زیر باران پاریس قدم میزنم
قول نمیدهم برایت بمیرم
و هرگز نگفتم که با تو ازدواج می کنم، آری
اما ، عزیزم، به خدا
عق من راست است

آه، امشب همان قدر که دلم برای آفتاب تنگ شده، برای تو هم تنگ شده (امشب، امشب)
عزیزم، من و تو
می توانیم خیلی بالا پرواز کنیم (امشب، امشب)
آه،از من دروغ نگو فرشته من (امشب، امشب)
و من درباره تو حقیقت را نخواهم گفت

Fly To The Moon

پرواز به ماه

من در تو گم شده ام من در عشق گم شده ام
چه کاری می توانم انجام دهم ؟ دنیا به اندازه کافی بزرگ نیست
من در فضا گم شده ام من در تو گم شده ام
اوه عزیزم چه کاری می توانم انجام دهم ؟
من در چشم های تو گم شده ام من در لباس تو

تو می توانی بدوی ولی نمی توانی مخفی شوی
من در فضا گم شده ام من در تو گم شده ام
اوه عزیزم چه کاری می توانم انجام دهم ؟
من به ماه پرواز میکنم و بزودی خواهم آمد
سوگند می خورم عزیز افسورده من

به ماه پرواز میکنم برای عشق شیرین تو
چه کار می توانم انجام دهم ؟ من نمی توانم اینو خاموش کنم
در شب من برای تو و عشق شیرین تو خواهم مرد
ما دوتا یکی هستیم من همیشه انجا هستم
با هم نیروند هستیم و نابود نخواهیم شد
من در فضا گم شده ام من در تو گم شده ام
اوه عزیزم چه کاری می توانم انجام دهم ؟

در زیر آسمان به من دورغ نگو
عشق ما کجاست نگو خدا حافظ
من در فضا گم شده ام من در تو گم شده ام
اوه عزیزم چه کاری می توانم انجام دهم ؟
در شب من برای تو و عشق شیرین تو خواهم مرد
من به ماه پرواز میکنم و بزودی خواهم آمد
سوگند می خورم عزیز افسورده من
پرواز به ماه پرواز میکنم برای عشق شیرین تو

چه کار می توانم انجام دهم ؟ من نمی توانم اینو خاموش کنم
من به ماه پرواز میکنم و بزودی خواهم آمد
سوگند می خورم عزیز افسورده من
به ماه پرواز میکنم برای عشق شیرین تو
چه کار می توانم انجام دهم ؟ من نمی توانم اینو خاموش کنم

Love Is Forever

عشق هرگز نمی میرد

وقتی جوان بودم
با عواطفم فقط بازی می کردم
هییچوقت نمی دانستم با هرکس چقدر می مانم
هرگز اهمیت نمیدادم که بدانم
حالا زمان تغییر کرده
سرد و گرم زیاد چشیده ام
و همه جور عاطفه دیده ام
اما چیزی که حقیقت دارد
بهترین چیزی است که با تو می گویم
عشق هرگز نمی میرد
همیشه در آغوش توست
و همه نیازم به آغوش کشیدنی است
طوری بغلت میکنم که هیچ کس تا به حال نکرده
و هرگز رهایت نمی کنم
عشق هرگز نمی میرد
وقتی دیدمت
عزیزم چقدر احساس زنده بودن کردم
قبلا هیچوقت چنین لذتی نچشیده بودم
در بهترین سالهای عمرم
همه ی لحظات بد رفتند
هرگز نمی دانستم کجا می روم
گیج و منگ بودم در تاریکی
حالا روزهایم روشن شده
چون تو آفتاب زندگی منی
عشق هرگز نمی میرد…

China In Her Eyes - Rap Version

چین در چشمان او – نسخه رپ

از نیویورک تا هنگ کنگ
و باز برگشت
بهترین سرگرمی مردم
به رقصت می اورد
مشتو مالم می دهد و عضلاتم را قوی میکند
ادامه بده از نیویورک تا هنگ کنگ
با جنب و جوش پرشور به چیزی عجیب فکر کن
او دوست دختری است که تا بحال نداشته ام دختر رویاهایم
هیکلش شبیه لامبورگینی است که جین پوشیده
این برای یک مرد خیلی زیاد است خیلی بیشتر از حد تحملش
می خوام ساکم را ببندم و به ژاپن بروم…

چین درچشمانش است – نمیبینی؟
چین در چشمانش – حس نمیکنی؟
چین در چشمانش – یک لبخند مرموز
آه نمیبینی؟ این من و تو هستیم – زن چینی من, آه نه
آنقدر دلم برایت تنگ میشود که نمیتوانم رهایت کنم – دختر چینی من نرو

از پاریس تا بانکوک
اصلا نمی توانم خودم را نگه دارم
همه جای دنیا موسیقی حس می شود
دختر چینی من – بجنب!
امشب که برسم میبینی که چه خوب با تو رفتار میکنم
چین را در چشمان تو می خواهم تا سپیده ی صبح
فردا میبینی که محکم بغلت کرده ام
چون عشق تو پرخروش است
توی عجیب را اینجا می خواهم – توی عجیب را آنجا می خواهم
میخواهم انگشت ها یم را در موهایت فرو کنم
میخواهم دنیا را تا بلندای دیوار چین حس کنم
نگذار بین من و دختر چینی ام فاصله ای باشد

چین درچشمانش است – نمیبینی؟
چین در چشمانش – حس نمیکنی؟
چین در چشمانش – یک لبخند مرموز
آه نمیبینی؟ این من و تو هستیم – زن چینی من, آه نه
آنقدر دلم برایت تنگ میشود که نمیتوانم رهایت کنم – دختر چینی من نرو

از ماه تا ستاره
و دور تا دور عالم
این هدیه ایست به تو
چین در چشم های تو

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا