سربازان عاشق – ۱۹۸۷

Jet Airliner

جت مسافر بری

یک قلب احساساتی
در جاده تنهایی…
من می دویدم و زمان به کندی میگذشت وروز گار سختی بود
می توانستم حس کنم که شانس دارد به من روی می اورد
در زمانی دیگر و جایی دیگر
بالشی از اشکهای سرد خیس شده است
دروازه ها را می بینم و اتشی در دور دستها
که راهم را به سوی ارزوهایم نشان می دهد
قلبم را به تو بخشیده ام
بخاطر حزن و تنهایی ام
می دانم که هیچوقت از عشق نخواهم مرد
اما چیز زیادی هم بدست نخواهم اورد
اه و فرصت زیادی ندارم…

در مسیرم به سوی یک جت مسافر بری
در مسیری به سوی ارزوهای بر باد رفته ام
همانند یم فیلم بسیار قدیمی
راهی یک جت مسافر بری هستم
قلب من . راه به سوی ان جت مسافر بری است
مرا به رویاهایی که دوست دارم باز گردان
زیرا فقط در فیلم ها مردان برنده اند
ولی عزیزم اینبار من به همه چیز خواهم رسید

و این جاده برای همیشه بسته است
بسته است…

عشق میتواند باعث سردرگمی شود
اما هواپیمای قلب من
به زودی فرود خواهد امد
و برروی بالهای طلایی عشق دیگری خواهد داشت
اه من برایت انگشتری از الماس خواهم خرید
در انتظار رنگین کمان تنهایی خواهم ماند
و از جایی که می روم
بادهای جادویی تکه های قلب شکسته ام را برایت خاوهند اورد
زیرا من تنها هستم و غمگین
می دانم که هیچگاه از عشق نخواهم مرد
اما چیز زیادی هم بدست نخواهم اورد
اه من فرصت زیادی ندارم
ولی تو می دانی و میتوانی این وضعیت را تغییر دهی
فقط تو می توانی تغییرش دهی..

Like A Hero

همچون یک قهرمان

عزیزم بیا از درد و هراس نجاتم بده
شاید من دیوانه ام
که هنوز رویای اینجا بودنت
را در سر دارم
عزیزم دیگر گریه نکن
من بجای تو اشک میریزم
اه ای کاش دیگر هراسان نباشی
و من دلم برایت تنگ شده…

من دوباره روزی همچون یک قهرمان لبخند خواهم زد
همچون قهرمانی در یک نیمه شب بارانی
و همچون یک قهرمان خواهم رفت
ودلم بیش از انچه فکر کنی برایت تنگ شده
و هنگامی که قلبم را میشکنی
من دوباره همچون یک قهرمان لبخند خواهم زد
عزیزم . ما یک زن و مرد هستیم
من به عشق شیرین تو نیازمندم
از ان شیرینی بیشتر به من بده
و از انچه به تو داده ام به من بده…

عزیزم با من بمان
یک مرد بدون فردا
سرد و تنهاست
همچون اقیانوسی از اندوه…
عزیزم دیگر گریه نکن
من به جای تو اشک میریزم
اه ای کاش دیگر هراسان نباشی
که من دلتنگ تو هستم..

Don't Worry

نگران نباش

زندگی دشوار است و
تو مجبور به انتخاب هستی
صدای وزش باد
در شاهراه دیوانگان می پیچد
چرا یک مرد حتی وقتی
هم که احساساتی می شود
نمی تواند اشک بریزد؟
من قربانی روابط نادرستم
ایا هنوز انجا هستی؟
تنها عشق می داند که چرا در میان اتش
کبوتران سفید فریاد می کشند
چرا یک مرد هیچگاه نمی تواند
منظورش را بیان کند؟
تو تمامی احساسات او را فنا کرده ای
و اکنو در تاریکی شب اشک میریزی
در ان هنگام هیچکس جز اشکهایت
در کنارت نیست…

نگران نباش عزیزم
من در کنارت خواهم بود
نگذار که این موضوع تو را از پای در اورد
نگذار امشب با تو باشد
اه نگران نباش عزیزم
او کجا رفته است؟
قلبم در کنترل من نیست و
من به سختی در هم می شکنم…

نگران نباش عزیزم
امشب بیا و از غرورت دست بردار
بیا و دست بردار
بیا و دست بردار…
تو بسیار مغروری
نگران نباش عزیزم
بیاو امشب از غرورت دست بردار
بیا و دست بردار
بیا و دست بردار
تو بسیار مغروری
قلب تو مملو از عشق و غرور است
من برای عشق زنده هستم
و تو سعی خود را کرده ای
اه عزیزم این فرصت را از دست نده و از ان استفاده کن
چرا هیچگاه یک دختر
هنگامی که احساساتش به دست
روابط نادرست سرکوب می شود

اشک نمی ریزد؟
عشق در اسمان اغاز شده
و در انجا جایی هم برای تو هست
به من فرصتی برای دیدار بده
چرا هیچگاه یک دختر نمی تواند
منظورش را برساند؟
تو همه ی احساسات او را سرکوب کرده ای

Blinded By Your Love

نابینا از عشق تو

من از عشق تو کور شده بودم
من از عشق تو کور شده بودم
دیشب هم نتوانستم با تو حرف بزنم
دوستان و غریبه ها همه و همه انجا بودند
و من از عشق تو کور شده بودم

اه خدا می داند
که ما داریم از میان اتش عبور میکنیم
و در دور و بر ما صدای شکستن قلبها به گوش می رسد
اه تو می دانی که ما اتش عشق شعله وریم
در شهر نهان و اشکار
در این دنیای پر از ارزو های بر باد رفته…
و ما زندگی بهتری خواهیم ساخت
تو در ان لباس ابی
همچون ونوس* به نظرم میایی
فقط قویترینها زنده می مانند . پس بیا عزیزم بیا…
رویاها از عمیق ترین
احساسات پدید امده اند
عشق برایمان دنیای جدیدی بنا خواهد کرد
و تو عزیزم . تمامی سایه ها و دلبستگیهایت را رها می کنی
تا در دنیای بهتری زندگی کنی
اما عزیزم . اگر چه هوای اینجا دلگیر و گرفته است
اما ابر ها بالاخره کنار خواهند رفت
و نقابهای تنهایی که اشک به چشمانمان می اورند
ناپدید خواهند شد
پس بیا عزیزم . بیا…
من از عشق تو کور شده بودم
من از عشق تو کور شده بودم…

*ونوس: الهه عشق و زیبایی در یونان باستان.

Romantic Warriors

جنگجویان خیالی

جنگجویان خیالی
در شب های اشکار و نهان
بیگانه های زیادی در این اطراف هستند
تا کسی تو را دوست نداشته باشد
هیچکس نیستی
تو وقتی تنها هستی
هیچ کاری نمی توانی برای خودت انجام دهی
قلبهای شکسته ای که جهان را به گردش در می اورند
زیرا احساسات تو را دیوانه کرده اند
ولی تو نمی توانی تاوان عشق را بپردازی
عزیزم . دستت را به من بده وقلبت را…

اه…
بگذار دوستت داشته باشم
اری من امشب پناهگاه توام
اه…
بگذار دوستت داشته باشم
که ما امشب جنگجویان خیالی هستیم
اه…
اری ما امشب
همان جنگجویان خیالی هستیم
که برای بدست اوردن عشق تو می جنگیم
اه…
اری ما جنگجویان خیالی هستیم
که برای بدست اوردن عشق تو
و تصاحب قلب تو میجنگیم…

افسانه ها داستان قلبهای شکسته اند
و همیشه کسی در این داستانها هست که برایش اشک بریزی
ولی عزیزم زندگی باید چیزی فراتر از این باشد
معبود عشق . در گذر سالیان طولانی نمی تواند پابرجا بماند
اما عشق ما چطور توانست این همه سال دوام داشته باشد؟
عزیزم بیگانگان تو را احاطه کرده اند
بیا و بگذار من قهرمان تو باشم
و برای عشق تو بجنگم
دستت را به من بده عزیزم
و قلب را…

Arabian Gold

طلای عربی

من دیگر چجور احمقی هستم؟
اخر هیچ دودی که بدون اتش نمی شود
تو مرا به بازی خود نمی خواهی
و تنها سایه ای از ارزو وجود دارد
دوباره نزد من بازگرد
من به این قلب شکسته نیاز ندارم
عزیزم بیاو با من چون یک دوست رفتار کن…

طلای عربی
برای عشق تبهکار تو…
طلای عربی
برای اخرین الباتروس*
طلای عربی
برای قلب و غرور تو…
طلای عربی
برای تو کودک نیمه شب…
طلای عربی
برای عشق گرانبهای تو
طلای عربی
من نمی توانم جلویش را بگیرم
طلای عربی
منجمد شده در اشکهایم
اری من گریه میکنم و اشک میریزم
بیا و نگرانی هایم را از بین ببر . از بین ببر…

مسافر ان کشتی شو که هیچگاه به دریا نرفته است
ان عاشق خاموش واز خود گذشته
هفت شب تنهایی – زمان زیادی است
تو احساسات مرا جریحه دار میکنی
و من مثل یک بازنده فقط لبخند خواهم زد
بهتر است پیش از شکسته شدن قلبها به حال خود رها شوند
عشق من بیا و مدتی دیگر در کنارم باش..

We Still Have Dreams

ما هنوز رویاهایی داریم

ما هنوز رویاهایی داریم
و اشکهایی برای عشق
عزیزم ما به اندازه کافی قوی هستیم
که ان را پدید اوریم
ما هنوز رویاهایی داریم
و تو دوستی تازه پیدا کرده ای
قلبهای تازه و جوان
برای همیشه ازاد هستند…

عزیزم من مدتهای طولانی را تنها گذرانده ام
بانوی من دیگر خسته شده ام
نجاتم بده که هرکسی به کمی عشق نیازمند است
اری عزیزم با فرشته ای برایم وعده بگذار
و همیشه مال من باش…

هیچکس بیش از این نمی تواند عاشقت باشد
اری عزیزم من همانم که دنبالش میگردی
نجاتم بده . تپش قلبم . تپشی عاشقانه است. اه عزیزم
برایم با فرشته ای وعده ی دیدار بگذار
و همیشه مال من باش..

Operator Gimme 609

تلفنچی شما ره ی ۶۰۹ را به من بده

ای که چشما نی چون فرسته داری
من تو را در کلاس دیدم
زمان در گذر است
این جهان هم خانه ام نبود
اشکها خشک می شوند
و عشق ما همیشگی می ماند
ولی تو که چشمانی چون فرشته ها داری
به خانه بیا . به خانه بیا

تلفنچی شما ره ی ۶۰۹ را به من بده
پیدا کردن عشق کار دشواری است
پس بیا به دنبالش برویم
به دنبالش برویم…
تلفنچی شماره ی ۶۰۹ را به من بده
من در انتظار صحبت با معشوقم هستم
پس بیا به دنبالش برویم
به دنبالش برویم…

اه تلفنچی
چراتلفنچی .
چرا نمی توانی به من بگویی
اگر او نمی اید بعدا بیا؟
اه…
یک خط ازاد به من بده
یک خط ازاد به من بده
و تا ابد برایم نگهش دار…
اه تلفنچی
چرا نمی توانی به من بگویی
اگر او نمی اید بعدا بیا؟
اه
یک خط ازاد به من بده
یک خط ازاد به من بده
و تا ابد برایم نگهش دار…

ای که چشمانی چون فرشته ها داری
اری برخی قلبها به اسانی می شکنند
من هیچگاه پیش از این اشک نریخته بودم
اگر مرا برای همیشه می خواهی
به سویم برگرد
اه . ای که چشمانی چون فرشته داری
به خانه برگرد . به خانه برگرد…

You And Me

تو و من

در عمق وجودم
سر مستی عشق
موج می زند
و من تمامی عشقم را با تو تقسیم میکنم
اه من نمی دانم
که چرا بی تو قادر به زندگی کردن نیستم
نه نمی توانم بدون تو زندگی کنم…
مرا با خود ببر

و لحظات شیرین و خوشایندی را برایم پدید اور
که چهره ات همیشه پیش روی من است
اری می دانم بدون تو
و عشق تو قادر به
ادامه ی زندگی نیستم
ما فقط یک بار زنده ایم
و تنها یک قلب برای
بخشیدن داریم
پس بگو چه می خواهی…
من و تو رویاهای ازادی داریم
اری عزیزم

فقط یک زن و یک مرد
من و تو
مگر نمی توانی ببینی؟
که من هرچه از دستم بر می اید را انجام می دهم عزیزم
من وتو
از خود بیخود شده ایم
و من هرگز نمی خواهم تو را ا دست بدهم
تا پایان دنیا…
اری من در کنارت خواهم ماند
اری من و تو
اه من حس میکنم
که چون ماه هستم که برای تنهایی ساخته شده است
اری این برای من وتو
عین واقعیت است
تو یگانه عشق زندگیم هستی

من وتو
خاطراتی از یک عشق
پایان ناپذیر داریم
و تا پایان دنیا
من در کنارت خواهم ماند

دیگر دیر شده
و من بیش از این نمی توانم در انتظار بمانم
قلبم چون اقیانوسی متلاطم است
اری می دانم عزیزم
من بدون تو قادر به ادامه زندگی نیستم
نه بی تو نمی توانم زندگی کنم
بار ها بار ها
اسمت را صدا می زنم
من روحم و اختیارم
را از دست داده ام
اری می دانم

Charlene

چارلن

تو به خاطر من شفا پیدا کری
من به تو عشق و شور را خواهم بخشید
همچون بیگانگان در کنار دریا
دیگر نمی خواهم این بازی را ادامه دهم
ولی اگر به همراه من فرار کنی
عزیزم ، به سوی ابدیت
عزیزم ، من دوباره متولد شده ام
قلب های شکسته امشب ترمیم می شوند

چارلن من ، چارلن ، چارلن
تنهایم ، تو تنها ملکه ی قلب منی
چالن من ، چارلن ، چارلن
عاشق می شوم – اوه ، برای عشق تو می خوانم ، برای عشق تو
چارلن من – تو همانند شعله ی عشقی
بازمانده ی روح احسسات گمشده ی من
چارلن من – هرگز به این بسنده نمی کنم
روزها دوست و شب ها عاشق

اوه ، چارلن

اگر قلبم می توانست سخن بگوید
می شنیدی که من تنها و ضعیفم
آنجا راهی باید باشد
تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند بیان کنند دوست دارم
و اگر تو با من فرار کنی
تو می توانی عشم را به رایگان داشته باشی
بیا به روی بال های عشق
امشب در بالا در آسمان

چارلن من ، چارلن ، چارلن
تنهایم ، تو تنها ملکه ی قلب منی
چالن من ، چارلن ، چارلن
عاشق می شوم – اوه ، برای عشق تو می خوانم ، برای عشق تو

چارلن من – تو همانند شعله ی عشقی
بازمانده ی روح احسسات گمشده ی من
چارلن من – هرگز به این بسنده نمی کنم
روزها دوست و شب ها عاشق

اوه ، چارلن
اوه ، چارلن
اوه ، چارلن

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت طرفداران مدرن تاکینگ محفوظ است. © 2009-2015
طراحی و بومی سازی پوسته توسط اسرا