تست شخصیت شناسی

rougt et noir

عضو جدید
Aug 12, 2012
19
2
5
#1
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سلام این ازمون به نظر من با حاله اگه دوست داشتین امتحان کنید البته اگه اینو جای دیگه ای دیدین منبعشو بگین اضافه کنم تا به جرم سرقت و از این جور چیزا تحت پیگرد قرار نگیریم امیدوارم خوشتون بیاد ...[/r][/font]


[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]حیوانی که در زیر[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]نوشته شده را به ترتیبی که دوست دارید انتخاب کنید و بنویسید[/r][/font]

[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]پلنگ - اسب - گاو[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]- [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]خوک -[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]گوسفند[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]کلمات نوشته شده در زیر را با یک لغت توصیف [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]کنید[/r][/font]

[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سگ[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]گربه[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]موش[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]دریا[/r][/font]

[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]در[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]مقابل هرکدام از رنگهای زیر اسم یکی از دوستانتان را که فکر میکنید شخصیتش به رنگ[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] م[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]ی[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] خ[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]ورد [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]ر[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]ا[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]بنویسید[/r][/font]


[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]نارنجی[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]قرمز[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سبز[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]زرد[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سفید[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سوال [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]اول - حیواناتی که گفته شد هر کدام نشاندهنده یکی از مشغولیات یا دارایی های شما در[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]زندگی است و اینکه کدامیک را بر دیگری اولویت داده اید نشان میدهد که شما به کدامیک [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]اهمیت بیشتری می دهید[/r][/font]


[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]گاو نشاندهنده ی شغل و کار[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]پ[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]لنگ نشاندهنده [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]غرور[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]گوسفند نشاندهنده ی عشق و احساسات[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]خ[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]وک نشاندهنده ی پول[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]اسب نشاندهنده[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] ی خانواده[/r][/font]

[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سوال دوم - توضیحاتی که در مورد کلمات دادید در حقیقت برای[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] افرادی که در پایین نوشته ایم میباشد[/r][/font]


[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سگ = شخصیت شما[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]گربه = آنکه در زندگی[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] شریک شماست[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]موش = دشمن[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]دریا = زندگیتان[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سوال[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] سوم -در زیر نام هر کدام از دوستانتان را که به رنگها نسبت داده بودید در زیر بجای[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020] رنگ انتخاب شده بگذارید و ببینید[/r][/font]


[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]زرد = کسی که شما هیچ وقت فراموشش نخواهید[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]کرد[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]نارنجی = کسی که شما فکر میکنید یک دوست واقعی هست[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]قرمز = کسی که شما[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]واقعا دوستش دارید[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سفید =کسی که شما با او یک روح هستید ولی در 2 بدن[/r][/font]
[font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]سبز[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]= [/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][r=#202020]کسی که شما در ادامه ی زندگیتان او را فراموش خواهید کرد[/r][/font][font=Tahoma,sans-serif][/font][font=Tahoma,sans-serif][/font]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

موضوعات مشابه