mahdit' آخرین فعالیت

  • mahdit
    mahdit ارسال Iran 4 Modern Talking را در موضوع کتاب خاطرات مدرنی لایک کرد.
    ... بالاخره بعد از یک هفته سخت و بعد از دو روز حضور در منطقه رزمی و نظامی پایان هفته رسید و قرار شد بیام خونه. با هر داستانی که شد با یک...