• عید نوروز مبارکـــــــ 98

     

>>>خاطرات مدرنی<<<

طرز آشنایی شما با مدرن تاکینگ چگونه و چطور اتفاق افتاد؟