بحث و گفتگو در باره دیتر بوهلن پروژه هایش

بحث آزاد در باره دیتر بوهلن ،شخصیت,نقد و آلبوم ها و پروژه هایی که کارگردانی کرده است .